Taisyklės

I. Sąvokos

1. BOXY interneto svetainė – internetinė svetainė, kurios adresas www.boxyboxy.lt

2. Vartotojas – bet kuris BOXY interneto svetainėje užsiregistravęs asmuo.

3. Paslaugų teikėjas – UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas. Paslaugų teikėjas nuo 2005-01-27 įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, įregistravimo kodas P3139.

4. Paslaugos – Paslaugų teikėjo nuožiūra pasirinktų produktų pavyzdžių, mėginių bei kitokios informacinės ir reklaminės medžiagos platinimas Paslaugų tiekėjo vienašališkai atrinktiems Vartotojams Taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Taisyklės – šios BOXY interneto svetainės naudojimo ir Paslaugų teikimo taisyklės.

6. Privatumo politika – BOXY interneto svetainėje pateikta Privatumo politika, nustatanti Vartotojo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.

II. Bendrosios nuostatos

1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Vartotojo bei Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos, Paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos su Paslaugų teikimu susijusios nuostatos.

2. Siekdamas gauti Paslaugas Vartotojas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika bei registracijos BOXY interneto svetainėje metu atitinkamame laukelyje pažymėti, jog su jomis susipažino ir sutinka. Jeigu Vartotojas su Taisyklėmis ir/ar Privatumo politika nesutinka, Paslaugos jam nėra teikiamos.

3. BOXY interneto svetainėje užsiregistruoti ir gauti Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas turi teisę tik veiksnūs fiziniai asmenys. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus naudotis Paslaugomis turi teisę tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Vartotojas, registruodamasis BOXY interneto svetainėje ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, tuo patvirtina, kad jis turi teisę gauti Paslaugas.

III. Paslaugų teikimo tvarka

1. Vartotojas užsiregistruodamas BOXY interneto svetainėje pateikia savo duomenis ir užpildo pateiktą anketą. Tokiu būdu Vartotojui suteikiama galimybė gauti įvairių produktų pavyzdžius, mėginius, kitokią informacinę ir reklaminę medžiagą (toliau – Rinkinys) atsižvelgiant į Vartotojo interesus, nustatytus pagal atsakytus anketos klausimus.

2. Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas (siunčia Vartotojams įvairių produktų pavyzdžius, mėginius, kitokią informacinę ir reklaminę medžiagą) savo nuožiūra. Tai reiškia, jog Paslaugų teikėjas negarantuoja nei kad Vartotojui nuolat ar nors kartą bus pateiktas Rinkinys, nei kad Vartotojui bus pateikti visi ar vien tik tokie produktų pavyzdžiai, mėginiai, kitokia informacinė ir reklaminė medžiaga, kokią Vartotojas nurodė BOXY interneto svetainėje užpildytoje anketoje, nei kad Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į visus Vartotojo pageidavimus, nurodytus pateiktuose atsiliepimuose ar pan.

3. Visi produktų pavyzdžiai, mėginiai Vartotojui pateikiami tokie, kokius Paslaugų teikėjui perduoda šių produktų gamintojai ar tiekėjai. Paslaugų teikėjas neatsako už produktų pavyzdžių, mėginių kokybę, turinį, galiojimo laiką, išvaizdos, kvapo, skonio, pakuotės ar bet kokias kitas savybes.

4. Rinkinys Vartotojui yra pateikiamas Paslaugų teikėjo pasirinktu būdu ir forma. Jeigu Rinkinys pristatomas naudojant paštomatus, Vartotojas įsipareigoja atsiimti jam pristatytą Rinkinį iš nurodyto paštomato ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie Rinkinio pristatymą pateikimo Vartotojui dienos. Neatsiėmus Rinkinio per nustatytą terminą, jis grąžinamas Paslaugų teikėjui ir pakartotinai Vartotojui neteikiamas.

5. Vartotojas įsipareigoja asmeniškai išmėginti jam Rinkinyje pateiktus produktų pavyzdžius ir/ar mėginius bei pateikti savo nuomonę ir atsiliepimus apie kiekvieną iš jų užpildant BOXY interneto svetainėje, Vartotojo paskyroje pateiktą grįžtamjo ryšio anketą per 14 dienų nuo Rinkinio pristatymo dienos. Vartotojui laiku nepateikus grįžtamojo ryšio anketos Paslaugų teikėjui, šis turi teisę ištrinti Vartotojo paskyrą iš BOXY interneto svetainės ir Paslaugų tokiam Vartotojui nebeteikti.

6. Vartotojas į grįžtamojo ryšio anketoje pateiktus klausimus sutinka atsakyti išsamiai ir pateikti savo asmeninę nuomonę.

7. Vartotojas sutinka, kad jo grįžtamojo ryšio anketoje pateikta nuomonė gali būti viešai skelbiama BOXY interneto svetainėje ir/arba Paslaugų teikėjo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, nurodant Vartotojo vardą bei gyvenvietę, o Vartotojui sutikus ir kitus duomenis.

8. Paslaugų teikėjas savo nuožiūra, vadovaudamasis vienašališkai nustatytais kriterijais (pagal aktyvumą, grįžtamojo ryšio anketų išsamumą ir pan.) turi teisę išrinkti vieną ar keletą BOXY interneto svetainėje užsiregistravusių Vartotojų bei įteikti jam Paslaugų teikėjo paskirtą dovaną. Paslaugų teikėjas turi teisę apie tai paskelbti BOXY interneto svetainėje ir/arba Paslaugų teikėjo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, nurodydamas šio Vartotojo vardą, pavardę bei gyvenvietę, o Vartotojui sutikus ir kitus duomenis.

IV. Vartotojo teisės ir įsipareigojimai

1. Vartotojas, siekdamas gauti Paslaugas, įsipareigoja užsiregistruoti BOXY interneto svetainėje (sukuriant Vartotojo paskyrą) ir pateikti tikslius ir teisingus, registracijos metu reikalaujamus duomenis. Pasikeitus asmens duomenims Vartotojas privalo juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis.

2. Vartotojas atsako už prisijungimo informacijos (paskyros prisijungimo vardo ir slaptažodžio) saugumą ir įsipareigoja neperduoti šių duomenų tretiesiems asmenims. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis gali kreiptis į Paslaugų teikėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba spausti nuorodą „Slaptažodžio priminimas“.

3. Vartotojas įsipareigoja naudotis BOXY interneto svetaine bei teikiamomis Paslaugomis tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais bei laikydamasis šių Taisyklių, viešosios tvarkos ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

4. Vartotojas, gavęs Rinkinį, įsipareigoja išbandyti pateiktus produkų pavyzdžius/mėginius ir užpildyti bei pateikti Paslaugų teikėjui grįžtamojo ryšio anketą per nustatytą terminą.

5. Vartotojas turi teisę bet kada atsisakyti Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų. Tokiu atveju Vartotojas turi išsiregistruoti iš BOXY interneto svetainės.

6. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Vartotojui suteikiama galimybė gauti Paslaugas, tačiau Vartotojo užsiregistravimas BOXY interneto svetainėje ir jokie veiksmai ar pareiškimai neįpareigoja Paslaugų teikėjo teikti Paslaugas Vartotojui ir dėl to Vartotojas nereikš Paslaugų teikėjui jokių pretenzijų.

V. Paslaugų teikėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Jei Vartotojas bando pakenkti BOXY interneto svetainės darbo stabilumui ir/ar saugumui ar pažeidžia Taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis BOXY interneto svetaine ir/arba panaikinti Pirkėjo paskyrą. Bet kokie bandymai pakenkti BOXY interneto svetainės darbo stabilumui yra tiriami ir gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms.

2. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti BOXY interneto svetainės veiklą, pobūdį ar formą, laikinai arba visam laikui nutraukti Paslaugų teikimą, apie tai iš anksto nepranešęs Vartotojui.

3. Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia savo nuožiūra ir neįsipareigoja nuolat Vartotojui teikti Paslaugų, neatsižvelgiant į Vartotojo pateiktus atsiliepimus, nuomonę, užsakymus ar kitokius veiksmus ar pareiškimus.

4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą BOXY interneto svetainės paskyroje, ir naudoti tokią informaciją Privatumo politikoje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

VI. Vartotojo ir Paslaugų teikėjo atsakomybė​

1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

2. Vartotojas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis BOXY interneto svetaine.

3. Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims ir iš to kylančias pasekmes.

4. Teisės aktų nustatyta informacija apie produktų sudėtį, vartojimą ar naudojimą yra pateikiama ant produktų pavyzdžių, mėginių arba kartu su jais Rinkinyje. Paslaugų teikėjas neatsako, jeigu Vartotojas su pateikta informacija nesusipažino ir/ar produktus naudojo ar vartojo nesilaikydamas saugumo reikalavimų, vartojimo instrukcijų arba neatsižvelgdamas į kitą pateiktą informaciją ar savo asmeninę padėtį (pavyzdžiui, turėdamas alergiją produkto sudėtyje esančioms medžiagoms ar pan.) ir dėl to patyrė žalą.

5. Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Vartotojas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

6. Jei Paslaugų teikėjo interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

VII. Baigiamosios nuostatos

1. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Paslaugų teikėjas skelbia BOXY interneto svetainėje.

2. Jei po Taisyklių pakeitimo Vartotojas toliau naudojasi BOXY interneto svetaine, Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Vartotojo prieštaravimą, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

3. Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi apie tai pranešti Paslaugų teikėjui elektroninio pašto adresu [email protected]. Tokiu atveju Vartotojo paskyra BOXY interneto svetainėje panaikinama ir Paslaugos Vartotojui nebeteikiamos.

4. Paslaugų teikėjas visus pranešimus Vartotojui siunčia Vartotojo BOXY interneto svetainės paskyroje pateiktu elektroninio pašto adresu.

5. Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu atsiradusiems šalių santykiams taip pat taikoma Lietuvos Respublikos teisė.