Privatumo politika

I. Sąvokos

1. BOXY interneto svetainė – internetinė svetainė, kurios adresas www.boxyboxy.lt.

2. Vartotojas – bet kuris BOXY interneto svetainėje esančios skilties „Registruotis“ pagalba užsiregistravęs asmuo, taip pat bet kuris BOXY interneto svetainėje apsilankęs asmuo.

3. Paslaugų teikėjas – UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas. Paslaugų teikėjas nuo 2005-01-27 įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, įregistravimo kodas P3139.

4. Paslaugos – Paslaugų teikėjo nuožiūra pasirinktų produktų pavyzdžių, mėginių bei kitokios informacinės ir reklaminės medžiagos platinimas Vartotojams BOXY interneto svetainės Taisyklėse nustatyta tvarka.

5. BOXY interneto svetainė yra skirta ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per BOXY interneto svetainę.

6. Taisyklės – BOXY interneto svetainėje pateiktos svetainės naudojimo ir Paslaugų teikimo taisyklės.

7. Privatumo politika – ši Privatumo politika, nustatanti Vartotojo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.

II. Bendrosios nuostatos

1. Vartotojo duomenys renkami, saugojami bei tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika, ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais taikomais teisės aktais.

2. Paslaugų teikėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

3. Sutikdamas su šia Privatumo politika, Vartotojas sutinka, kad Paslaugų teikėjas Vartotojo BOXY interneto svetainėje skiltyje „Registruotis“, ir taip pat tokios registracijos pagrindu sukurtoje savo asmeninėje paskyroje pateiktus duomenis (vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono Nr., gyvenamosios vietos ar prekių atsiėmimo vietos adresą, taip pat informaciją apie Vartotojo pomėgius, Vartotoją dominančias prekes ir pateiktus atsiliepimus apie jas, bei Vartotojo paskyros prisijungimo duomenis) valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Vartotojo sutikimas, išreiškiamas užsiregistruojant ir pateikiant asmens duomenis BOXY interneto svetainėje skiltyje „Registruotis“, bei taip pat pateikiant asmens duomenis tokios registracijos pagrindu sukurtoje savo asmeninėje paskyroje, yra teisėtas jo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas.

4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Vartotojas užsiregistruoja BOXY interneto svetainėje ir joje ir/ar jos pagrindu sukurtoje asmeninėje Vartotojo paskyroje pateikia ar koreguoja bet kokius šio Privatumo politikos skyriaus 3 punkte nurodytus savo asmens duomenis, neatsižvelgiant į tai, ar Vartotojui buvo suteiktos Paslaugos, taip pat kai Vartotojas pateikia bet kokią kitą asmeninę informaciją BOXY interneto svetainėje, pavyzdžiui, atsiliepimus apie išbandytus produktus ir pan.

III. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

1. Visi BOXY interneto svetainėje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:

a) Vartotojo registracijos BOXY interneto svetainėje atlikimui ir registracijos pagrindu sukurtos Vartotojo paskyros administravimui;

b) informacijos, susijusios su Paslaugų teikimu, tvarkymui ir apdorojimui;

c) teikiamų Paslaugų kokybės užtikrinimui ir gerinimui;

d) Paslaugų teikimui ir suteiktų Paslaugų įvertinimui;

e) problemų, susijusių su Paslaugų teikimu, sprendimui;

f) statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais;

g) kitais teisėtais su Paslaugų teikimu susijusiais tikslais, įskaitant Vartotojo atsiliepimų apie išbandytas prekes, bei taip pat informacijos apie Vartotojui išimtinai Paslaugų teikėjo nuožiūra vadovaujantis Taisyklėmis skirtų prizų pateikimą BOXY interneto svetainėje ir/ar Paslaugų teikėjo Facebook paskyroje, nurodant Vartotojo vardą, pavardę bei gyvenvietę, o Vartotojui sutikus – ir kitus duomenis.

2. Kontaktiniai vartotojo duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas) yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, sutikimo, kurį Vartotojas gali išreikšti atlikdamas registraciją, pagrindu.

3. Vartotojo duomenys statistiniais tikslais tvarkomi nuasmeninti, t.y. taip, kad nebūtų atskleista Vartotojo asmens tapatybė.

4. Vartotojo asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Vartotojo asmeninė paskyrą BOXY interneto svetainėje, ir 5 metus nuo paskutinių Vartotojo aktyvių veiksmų atlikimo (BOXY naujienlaiškio atsidarymo arba prisijungimo prie Vartotojo paskyros BOXY interneto svetainėje), nebent yra gautas Vartotojo prieštaravimas dėl tokio tolesnio duomenų saugojimo.

5. Vartoto asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 3 metus nuo paskutinio BOXY naujienlaiškio atsidarymo, nebent sutikimas atšaukiamas anksčiau.

IV. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

1. Paslaugų teikėjas turi teisę perduoti Vartotojo duomenis tretiesiems Europos Ekonominėje Erdvėje esantiems asmenims tiek, kiek tai yra susiję su Paslaugų teikimu:

a) Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami Vartotojo duomenys, reikalingi produktų pavyzdžių, mėginių bei kitokios informacinės ir reklaminės medžiagos pristatymui;

b) Produktų gamintojams, tiekėjams teikiama Vartotojo nuomonė bei kitokia informacija apie išdalintus ir išbandytus produktų pavyzdžius, mėginius;

c) kitais teisėtais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

Kai Jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąją šalį, kurioje duomenų apsaugos įstatymai nesuteikia tokio paties lygio apsaugos, koks galioja Europos Ekonominėje Erdvėje, mes užtikriname tinkamą duomenų apsaugą, naudodami papildomas teisines priemones, pvz., „Privacy Shield“ sertifikatus ir / arba standartines sutarčių sąlygas.

VI. Asmens duomenų pateikimas, koregavimas, pašalinimas ir kitos Vartotojo teisės

1. Vartotojas turi pateikti asmens duomenis registracijos BOXY interneto svetainėje metu, bei taip pat šios registracijos pagrindu sukurtoje asmeninėje Vartotojo paskyroje, jeigu siekia gauti Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas.

2. Vartotojas užtikrina, kad jo BOXY interneto svetainėje pateikti asmens duomenys būtų teisingi bei aktualūs, t.y. pasikeitus asmens duomenims Vartotojas turi juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis. Kitu atveju Paslaugų teikėjas negalės atlikti Vartotojo registracijos BOXY interneto svetainėje, administruoti tokios registracijos pagrindu sukurtos Vartotojo asmeninės paskyros, bei suteikti Vartotojui Paslaugas.

3. Vartotojas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją elektroniniu paštu [email protected] ir prašyti, kad Paslaugų teikėjas leistų susipažinti su tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Paslaugų teikėjo turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų, apribotų duomenų tvarkymą, taip pat teisę nesutikti su tolesniu asmens duomenų tvarkymu, teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Paslaugų teikėjui tam tikri Vartotojo duomenys (pvz., vardas, el. pašto adresas, informaciją apie Vartotoją dominančias prekes) gali būti būtini Paslaugoms teikti. Vartotojui tokių duomenų nepateikus arba paprašius juos ištrinti vėliau, Paslaugų teikimas gali būti apsunkinamas ir dėl šios priežasties Paslaugos Vartotojui gali būti nebeteikiamos.

4. Vartotojas taip pat turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu [email protected] atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Vartotojui atšaukus savo sutikimą, Vartotojo paskyra BOXY interneto svetainėje panaikinama ir Paslaugos Vartotojui nebeteikiamos.

5. Vartotojas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipiantis į Paslaugų teikėją elektroniniu paštu [email protected], arba registruotu paštu aukščiau šioje Privatumo politikoje nurodytais rekvizitais.

6. Vartotojui manant, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos reikalavimus, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VII. Baigiamosios nuostatos

1.Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai paskelbdamas BOXY interneto svetainėje. Nauja Privatumo politikos redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos BOXY interneto svetainėje.

2. Jei po Privatumo politikos pakeitimo Vartotojas toliau naudojasi BOXY interneto svetaine, Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Vartotojo prieštaravimą, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.

3. Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi apie tai pranešti Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu [email protected]. Tokiu atveju Vartotojo paskyra BOXY interneto svetainėje, atsižvelgiant į Vartotojo pageidavimus, gali būti panaikinama, ir Paslaugos Vartotojui gali būti nebeteikiamos.